• تلاش در مسیر دشوار بازگرداندن هویت واقعی و عزت نفس انسانی به کودکان نیازمند
  • جایگزین کردن فرهنگ عزت محوری به جای ترحم محوری
  • تغییر دغدغه کودکان از زندگی کردن به چگونه زیستن
  • پرورش و شکوفایی استعدادهای تحصیلی و استعدادهای خاص
  • ساخت و بازسازی فضاهای آموزشی در مناطق کمتر توسعه یافته