همکاری داوطلبانه

فرم داوطلب بنیاد نیکوکاری برین شمیرانات


بنیاد برین بر این باور است که
هیچ کودک با استعداد ایرانی نباید به دلیل فقر از تحصیل و تلاش بازبماند
جهت انجام فعالیت داوطلبانه در بنیاد برین لطفا فرم زیر را تکمیل کنید.
     شنبهیک‌شنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبه


    امور اداریخدمات مددکاریخدمات آموزشیروابط عمومیسایر خدمات و تخصص‌های قابل ارائه

     
    حمایت