اسپانسر ما شوید

و در ساخت مدرسه و آموزش به فرزندان ایران زمین از ما حمایت کنید


ضمن قدردانی از اعتمادی که به ما می‌کنید، حمایت نقدی به دو صورت است:

  • کمک تحصیلی ماهیانه به دانش آموزان از مبلغ ۱۰ تا ۹۰ هزار تومان
  • پرداخت مبلغ دلخواه جهت مشارکت در ساخت مدرسه در مناطق کمتر توسعه یافته

از آنجا که بنیاد خود را در قبال کمک‌های نقدی شما مسئول می‌داند، کلیه اطلاعات و گزارشات مالی در صورت درخواست حضورتان ارسال خواهد شد. همچنین ممکن است کمک هزینه تحصیلی به طور مستقیم به حساب دانش آموز واریز گردد.

در زمینه مشارکت در ساخت مدارس نیز کلیه گزارشات مالی و گزارشات از مراحل ساخت مدرسه به صورت مکتوب و تصویری حضور همیاران گرانقدر ارسال خواهد شد.

چند نکته:

- نوشتن نام، شماره همراه و آدرس ایمیل اختیاری است.

- لطفا مبلغ را به تومان و با اعداد انگلیسی وارد کنید.

درگاه پرداخت بنیاد برین