اخبار

2023

پیشرفت فیزیکی مدرسه یک کلاسه در روستای قشلاقلو

بنیاد برین با مشارکت خیر فرهیخته  و بامشارکت نوسازی مدارس استان کردستان اقدام به ساخت مدرسه یک کلاسه ابتدایی در روستای قشلاقلو، شهرستان قروه نموده است.مدرسه به یاد فرهیخته گرامی  زنده یاد دکتر پریسا نوبختی نامگذاری خواهد شد.  
2023

پیشرفت فیزیکی مدرسه ۶کلاسه خیری در روستای حلج

به لطف خیر فرهیخته ، مدرسه  6 کلاسه ای در روستای حلج بخش سیلوانا شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی بصورت مسارکتی با نوسازی مدارس آذربایجان غربی و همکاری بنیاد برین  در حال تکمیل و افتتاح میباشد
2023

احداث مدرسه ۶ کلاسه خیری در روستای میهم سفلی

به همت خیر محترم وبا مشارکت نوسازی مدارس استان کردستان مدرسه 6 کلاسه در روستای میهم سفلی ، شهرستان قروه ، استان کردستان در دست احداث میباشد.  
2023

پیشرفت فیزیکی مدرسه ۴ کلاسه در روستای چایپاره

بنیاد نیکوکاری برین شمیرانات با مشارکت نوسازی مدارس استان آذربایجان غربی ، اقدام به ساخت مدرسه 4کلاسه ابتدایی در استان آذربایجان غربی، شهرستان ارومیه، روستای چایپاره نموده است .
2023

پیشرفت فیزیکی مدرسه یک کلاسه در روستای قشلاقلو

بنیاد برین با مشارکت خیر فرهیخته  و بامشارکت نوسازی مدارس استان کردستان اقدام به ساخت مدرسه یک کلاسه ابتدایی در روستای قشلاقلو، شهرستان قروه نموده است.مدرسه به یاد فرهیخته گرامی  زنده یاد دکتر پریسا نوبختی نامگذاری خواهد شد.  
2023

پیشرفت فیزیکی مدرسه ۶کلاسه خیری در روستای حلج

به لطف خیر فرهیخته ، مدرسه  6 کلاسه ای در روستای حلج بخش سیلوانا شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی بصورت مسارکتی با نوسازی مدارس آذربایجان غربی و همکاری بنیاد برین  در حال تکمیل و افتتاح میباشد
2023

احداث مدرسه ۶ کلاسه خیری در روستای میهم سفلی

به همت خیر محترم وبا مشارکت نوسازی مدارس استان کردستان مدرسه 6 کلاسه در روستای میهم سفلی ، شهرستان قروه ، استان کردستان در دست احداث میباشد.  
2023

پیشرفت فیزیکی مدرسه ۴ کلاسه در روستای چایپاره

بنیاد نیکوکاری برین شمیرانات با مشارکت نوسازی مدارس استان آذربایجان غربی ، اقدام به ساخت مدرسه 4کلاسه ابتدایی در استان آذربایجان غربی، شهرستان ارومیه، روستای چایپاره نموده است .
2023

پیشرفت فیزیکی مدرسه سه کلاسه درشهرستان مرند آذربایجان شرقی

مدرسه سه کلاسه با مشارکت بنیاد برین و نوسازی مدارس استان اذربایجان شرقی در روستای وانلوچق شهرستان مرند در حال احداث میباشد
2023

پیشرفت فیزیکی مدرسه سه کلاسه در آذربایجان شرقی

بنیاد برین با مشارکت هیات مکتب النبی آذربایجانی های مقیم تهران و نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی در شهرستان هورانددر  روستای ازناب استان آذربایجان شرقی در حال احداث مدرسه سه کلاسه می باشد.
2023

پیشرفت فیزیکی مدرسه ۶کلاسه خیری درآذربایجان شرقی

به همت خیر محترم مدرسه 6 کلاسه ای در استان آذربایجان شرقی در شهرستان مرند بصورت مشارکتی با نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی و همکاری بنیاد برین در حال ساخت میباشد
2023

پیشرفت فیزیکی مدرسه دو کلاسه در روستای میرآباد دشت

مدرسه دو کلاسه ابتدای بصورت مشارکتی خیر محترم و نوسازی مدارس استان آذربایجان غربی در روستای میرآباد دشت در شهرستان ارومیه در حال تکمیل میباشد
2022

پیشرفت فیزیکی مدرسه ۶کلاسه در روستای ماکوکندی

مدرسه 6 کلاسه ابتدایی توسط بنیاد برین بصورت مشارکتی با نوسازی مدارس استان آذربایجان غربی د استان اذربایجان غربی،شهرستان ارومیه و روستای ماکوکندی استان آذربایجان غربی در حال احداث میباشد.  
2022

پیشرفت فیزیکی مدرسه ۶کلاسه بنیاد برین در روستای قارانه

بنیاد برین با مشارکت نوسازی مدارس استان آذربایجان غربی اقدام  به ساخت مدرسه 6 کلاسه روستای قارانه استان آذربایجان غربی نموده است .